Usta Ara "Ustalık Hizmeti" Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 – TANIMLAMALAR:

İşbu sözleşme metni içerisinde;   

1.1)  USTA ARA: Ustaara.net,

1.2)  Web Sitesi : ustaara.net internet sitesini,

1.3)  Kullanıcı  : Web Sitesi’ni herhangi bir nedenle ziyaret eden kişileri,

1.4)  Üye : Web Sitesi’nde kendine özgü kullanıcı adı ve şifre vererek  üye kaydı

oluşturan  Kullanıcı’yı,

1.5)  Tüketici : Web Sitesi üzerinden yada Üye İşyerine doğrudan  Hizmet Talebi

gönderen Kullanıcı’yı,

1.6)  Üye İşyeri   :Web Sitesi üzerinden Firma Bilgileri oluşturan ve/veya bir Tüketici

Tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan gerçek yada tüzel bir kişiyi

1.7)   Firma Bilgileri : Bir Üye İşyeri’nin Web Sitesi üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Üye İşyeri, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek için İşyeri Profilleri oluştururlar.) 

1.8)  Sanal Dükkan  : Üye İşyerinin oluşturmuş olduğu İşyeri Firma bilgilerinin Kullanıcıya açık olarak ve belli bir meblağ karşılığında Web Sitesinde belirli dönemler için sunulduğu yeri ,

1.9)   Hizmet Talebi  :Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Üye İşyeri’nden Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

1.10)  Teklif  : Bir Üye İşyeri'nin, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

1.11)  Teklif Aşaması Tamamlanan İş : Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini,

1.12)  Sözleşme :   İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ,

1.13)  Ücret :Verilen hizmet karşılığı alınan meblağı, ifade eder.

 

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

2.1)İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak yada taraflar arasında belirlenen bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.  Web Sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturarak yada üyelik kaydı oluşturmadan , doğrudan yada dolaylı olarak bir işlem yapan herkes , bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını ve koşullarına tabi olmayı kabul eder. USTA ARA işbu Sözleşme’yi yürütmekte olduğu hizmetin değişikliğe uğraması gibi sebepler başta olmak üzere tek taraflı olarak değiştirme/tadil etme hakkına sahiptir. Değiştirilen/tadil edilen sözleşme güncelleme tarihi ile birlikte Web Sitesinde eski sözleşmenin yerine yayınlanacaktır. Yayınlanma tarihinden itibaren Kullanıcı ve USTA ARA bu sözleşmeye tabi olacaktır.Kullanıcının sözleşme üzerinde değiştirme/tadil etme hakkı bulunmamaktadır.

USTA ARA , Üyeleri ile birlikte bu sözleşmeye ek olarak ustayeri.com Üye İşyeri Sözleşmesi başlıklı sözleşmeyi imzalayacaktır.Ek olarak imzalanacak bu sözleşmede üye bilgilerinin yazılı olarak kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

USTA ARA, işbu sözleşmenin ve ek olarak imzalanacak sözleşmenin ıslak imza ile imzalanmasını sağlayacaktır.

2.2)İşbu sözleşmenin kapsamı sözleşme hükümleri ile taraflar arasındaki uyarı,yazı ve açıklama gibi beyanları kapsamaktadır.

 

MADDE 3 ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

3.1.) Web sitesinin ilgili bölümünden üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve USTA ARA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile üyelik işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.2.) Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve USTA ARA tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi USTA ARA tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular  kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

3.3.) USTA ARA her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık,  belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun USTA ARA bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun USTA ARA tarafından tespit edilmesi veya USTA ARA’nin ticari kararları veya USTA ARA tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda USTA ARA’nin kendi iradesi ile verilecektir.

 

MADDE 4– TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 4.1) USTA ARA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 USTA ARA,Kullanıcılara ilişkin bilgilerin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı USTA ARA’nden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

 Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

Üyelik sıfatı olmayan kullanıcıların bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur.Ancak üyelik gerektiren hizmetler USTA ARA’nin kararına bağlı olarak ücret karşılığı verilebilir. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir,Firma Bilgileri oluşturabilir,Teklif verebilirler.Tüketicilerin sanal dükkanlara erişimi ve bu sayede üye işyerlerine doğrudan ulaşabilmeleri üyelik gerektiren hizmetlerden değildir.Kullanıcılar,üyelik gerektiren işlemleri yapabilmeleri için USTA ARA tarafından belirlenen bilgileri sisteme girme ve USTA ARA tarafından bir ücret belirlenmiş ise bu ücreti peşin olarak ödemek zorundadırlar. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. USTA ARA, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

USTA ARA’nin herhangi bir Kullanıcıyı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile USTA ARA Üyeyi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

 

4.2)TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Talebi

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir yada sanal dükkanda ilan edilen bilgiler ışığında üye işyerlerine doğrudan müracaat edebilirler. Tüketici, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri,yapılmasını istediği işi anlamaya yarar fotoğrafları ,iletişim bilgileri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

USTA ARA, Tüketici’nin Hizmet Talebi’ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamasını sağlar.Hizmet Talebi’nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

USTA ARA, Hizmet Talebi ve Üye İşyeri arasında uyum olacağını veya Tüketici’nin bölgesinde, Tüketici’nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Üye İşyerinin bulunacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Üye İşyeri  hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. USTA ARA, Tüketici’ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici’nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Tüketicinin,Üye İşyerinden kaynaklı şikayetlerinden USTA ARA sorumlu olmayacaktır.Çünkü USTA ARA müşteri memnuniyeti için üzerine düşen görevleri yapmayı taahhüt etmekle birlikte kendisi dışındaki hizmetler için memnuniyet garantisi vermemektedir.

USTA ARA, hizmetin verilmesi sırasında Üye İşyerinin isteği doğrultusunda Üye İşyeri adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde USTA ARA’nin Üye İşyeri ile ortaklığını ifade etmez.

Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Üye İşyerine ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Üye İşyerinin Teklifi’ni kabul ettiğinde, Üye İşyerine verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. 

Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; USTA ARA’ni dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart USTA ARA’ne, Üye İşyeri ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

Garanti veya Onay Verilmemesi

USTA ARA, herhangi bir Üye İşyerinin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Üye İşyeri ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. Tüketici isteği üzerine Teklif oluşturmama şartıyla Web Sitesinde yayınlanan ve Üye İşyerlerine ait sanal dükkanlarla doğrudan iletişime geçerek hizmet alma yolunu seçebilir. USTA ARA, Üye İşyeri’nin çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

Hizmet Karşılığı Ücret Talebi

USTA ARA, Web sitesi aracılığı ile vermiş olduğu hizmetler sonucu Kullanıcılara menfaat sağlamakta olup bu hizmetler karşılığında ücret talep edebilecektir.Prensip olarak teklif usulü ile yapılan anlaşmalardan ve sanal dükkan temininden ücret alınacaktır.Ancak bu hususta USTA ARA istediği değişiklikleri Web Sitesi üzerinde tek taraflı olarak yapabilecektir. 

 

4.3)ÜYE İŞYERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Firma Bilgileri Oluşturma

Kullanıcı , Firma bilgilerini kaydetmek suretiyle Üye İşyeri olabilir. Firma bilgileri eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Firma bilgileri ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Firma bilgileri oluşturabilmek ve Üye İşyeri olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir.Üye İşyeri tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Üye işyeri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Üye İşverene aittir. 

USTA ARA, Üye İşyerinin Web Sitesi üzerinde Firma bilgileri kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. 

Üye İşyeri USTA ARA’ne isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Üye İşyerinin Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. USTA ARA 'nin Üye İşveren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple USTA ARA’nin gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

Üye İşyeri yada Tüketici, USTA ARA ‘nin Web Sitesi vasıtasıyla vermiş olduğu hizmeti suiistimal ederek kamu düzenini bozucu , genel ahlaka aykırı , başkalarının her türlü hakkına tecavüz niteliği taşıyan eylemlerde bulunması halinde USTA ARA sorumlu tutulamayacaktır.Üye işyeri ve Tüketicinin bu tür eylemlerde bulunması durumunda  , USTA ARA madde 8’de belirtilen işlemleri yapabilecektir.

 

Üye İşyeri ile İlişki

Web Sitesinin kuruluş amaçlarından birisi Üye İşyeri ve Tüketicileri bir araya getirmektir.  Üye İşyeri, USTA ARA’nin bu bölüm uyarınca Üye İşyeri adına Teklif sunması veya sunmaması ile satın alacağı Sanal Dükkan sayesinde vereceği hizmetlerle ilgili olarak sahip olabileceği USTA ARA aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

USTA ARA ile Üye İşyeri arasında ortaklık veya başka bir organik bağ bulunmamaktadır. USTA ARA,Tüketici ve Üye İşyeri gibi kullanıcılar arasında aracı olarak hizmet vermekte olup uyuşmazlık çıkması halinde arabulucu veya hakem olarak görev yapmak zorunda değildir.

Web Sitesi’nde Değişiklikler

USTA ARA, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, USTA ARA dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 

MADDE 5 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne bağlı Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu,Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 6– GİZLİLİK:

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 7– SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Bu Sözleşme, USTA ARA tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Üye İşyeri tarafından USTA ARA ye bir fesih bildirimi mesajı-maili gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Üye İşyerinin hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

USTA ARA, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Bu halde Üye İşyeri her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

MADDE 8 – TEBLİGAT ADRESİ:

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın USTA ARA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve USTA ARA tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

Taraflar’dan her biri, toplam 10 (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.